Oferta

Zarządzanie i administrowanie

 

 • Reprezentowanie Wspólnoty na zewnątrz, a w szczególności przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • Reprezentowanie Wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami
 • Reprezentowanie Wspólnoty pomiędzy Nią a inwestorem budynku
 • Prowadzenie i aktualizacja ewidencji lokali i ich użytkowników
 • Weryfikacja stanu prawnego i faktycznego lokali i nieruchomości wspólnej.
 • Zapewnienie  bieżącej, nieprzerwanej obsługi eksploatacyjnej nieruchomości wspólnej poprzez wyszukiwanie usługodawców, negocjowanie warunków, zawieranie umów i kontrolę ich wykonania.
 • Zapewnienie dostawy usług komunalnych takich jak: woda, ciepło, energia elektryczna, gaz, odprowadzenie ścieków oraz wywóz nieczystości stałych.
 • Zlecenie wykonywania obowiązkowych, przewidzianych prawem budowlany przeglądów stanu technicznego budynku, wentylacji, instalacji elektrycznej i odgromowej
 • Ubezpieczenie budynku
 • Zwoływanie oraz organizowanie zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej.
 • Zbieranie głosów pod uchwałami podejmowanymi w trybie indywidualnym
 • Zapewnienie konserwacji wszystkich urządzeń mechanicznych znajdujących się w budynku